Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda; – Gelir vergisi mükellefi olanlar, ilgili vergi dairesince, – Gelir vergisinden muaf olanlar, ilgili meslek kuruluşunca, – Şirket ortakları, durumların göre işverenleri veya ticaret sicil memurluğunca çalışmaya başladıkları ve bu kuruluşlara tescillerinin yapıldığı tarihten… Okumaya devam et Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri

Tarım Sigortalılığı

1) Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar: Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve hizmet akdi statüsünde sayılacaktır. 2) Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar: a) Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan (2925 sayılı Kanun kapsamında); Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bu kapsamda olanların sigortalılıkları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra da devam ettirilecek,… Okumaya devam et Tarım Sigortalılığı

Esnek Çalışma ve Sigortalılık

Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar sigortalıların, ay içerisinde kısmi çalıştıkları toplam sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle çıkan sürenin sigortalıya hizmet olarak mal edilmesi imkanı getirilmiştir. Bu… Okumaya devam et Esnek Çalışma ve Sigortalılık

İşçi Çalışanların Yükümlülükleri

Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenlik bildirimleri asıl olarak işveren tarafından yerine getirilme yükümlülüğüne karşın, bu kapsamda çalışanların da işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir. Diğer yandan, hizmet akdiyle çalışanlar işverenlerince kendileri adına gerekli bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını takip ederek çalışmaya başladıktan itibaren 1 ay içerisinde kendilerini Kuruma bildirebilirler.

Çalışanlara Sağlanan Haklar

Sosyal güvenlik sistemimizde 3 ana sigorta olup, çalışanlara; – Kısa vadeli sigorta kolundan, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanması, geçici iş göremezlik ödeneği, doğum yardımı verilmesi, – Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması, – Genel sağlık sigortasından sağlık yardımları, sağlanmaktadır.

Çalışanların Hakları

Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da gerek kendisinin gerekse de yanında çalıştırılanların… Okumaya devam et Çalışanların Hakları

Sigortalılık Statüleri

– Mülga 506 sayılı Kanuna tabi olarak hizmet akdiyle çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, – Mülga 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ıncı maddeleri kapsamındaki isteğe bağlı ve topluluk (avukat ve noterler) sigortasına tabi olarak prim ödeyenler, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, – Bazı maddeleri mülga 2925 sayılı… Okumaya devam et Sigortalılık Statüleri

Sigortalılık Kapsamı

– Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, – Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, – Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar – Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar – Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar – İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; – 10 günden az çalışması olan… Okumaya devam et Sigortalılık Kapsamı