Kategoriler
İşveren Sigortası

Satılan İşyerinde Çalışan Bir İşçinin Kıdem Tazminatı

Uzun yıllar aynı iş yerinde çalışan bir sigorta işçisinin kendi isteği dışında gerçekleşen nedenlerden dolayı kendi iş yerinin bir iş yerine satılması durumunda kıdem tazminatı hakları ne olur.Yaptığımız araştırmalarda bize en çok gelen soruların başında “İş yeri satılan bir işçi hangi iş yerinden kıdem tazminatı isteyebilir mi?”.Yada “kıdem tazminatı alabilme hakkı var mı?”, “Yasal yollar sonucu tazminat hakkı doğar mı?

Çalıştığı iş yeri kısmen değiştirildiğinde yada kısmen veya satılması durumunda, ilk iş yeri tarafından kıdem tazminatları ödenip işten ayrılacaklar yada aynı yerde çalışmaya devam edeceklerdir.

İşyerinin başka bir işyerine satılması durumunda işçi haklarından hiç bir değişiklik söz konusu olamayacak ve tarafları bir anlaşmaya varamadıkları durumlarda işçi hakları dahilinde yasal yollara başvurabilecek.

Taraflar anlaşma sonucunda işçinin kıdem tazminatı devreden veya deviralan kurumlar tarafından hiç bir hak kaybı olmaksızın Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücret ve İzin Hakları aynı şekilde devam edecektir.

Kategoriler
İşveren Sigortası

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

Bağkur ve Sigorta gecikme zamlarını sistemimizden sorgulayabilirsiniz.Tek yapmanız gereken aşağıdaki linke tıklmaktır.

 

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

Kategoriler
İşveren Sigortası

Prime Esas Kazanç Miktarları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (hizmet akdi) tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Özel sektör:

1/1/2011 ila 30/6/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 26,55 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 796,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 172,58 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 5.177,40 TL

1/7/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 27,90 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 837,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 181,35 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 5.440,50 TL

Kamu sektörü:

15/12/2010 – 14/1/2011 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2010 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 25,35 TL x 16 gün = 405,60 TL
2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 26,55 TL x 14 gün = 371,70 TL
15/12/2010-14/1/2011 devresi için : 405,60 TL + 371,70 TL = 777,30 TL

15/12/2010 – 14/1/2011 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2010 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 164,78 TL x 16 gün = 2.636,48 TL
2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 172,58 TL x 14 gün = 2.416,12 TL
15/12/2010-14/1/2011 devresi için : 2.636,48 TL + 2.416,12 TL = 5.052,60 TL

15/1/2011 ila 14/6/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 796,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 5.177,40 TL

15/6/2011 – 14/7/2011 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2011 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 26,55 TL x 16 gün = 424,80 TL
2011 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 27,90 TL x 14 gün = 390,60 TL
15/6/2011-14/7/2011 devresi için : 424,80 TL + 390,60 TL = 815,40 TL

15/6/2011 – 14/7/2011 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2011 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 172,58 TL x 16 gün = 2.761,28 TL
2011 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 181,35 TL x 14 gün = 2.538,90 TL
15/6/2011-14/7/2011 devresi için : 2.761,28 TL+ 2.538,90 TL = 5.300,18 TL

15/7/2011 ila 14/12/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 837,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 5.440,50 TL olarak uygulanacaktır.

Çırak ve öğrenciler için:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, yaşlarına uygun olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince belirlen asgari ücretin % 50’si üzerinden alınmaktadır. Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

16 yaşından büyük olanların; 1/1/2011 ila 30/6/2011 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 13,28 TL
Aylık kazanç tutarı : 398,40 TL

1/7/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 13,95 TL
Aylık kazanç tutarı : 418,50 TL

16 yaşından küçük olanların; 1/1/2011 ila 30/6/2011 tarihleri arasında:
Günlük kazanç tutarı : 11,33 TL
Aylık kazanç tutarı : 339,90 TL

1/7/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında:
Günlük kazanç tutarı : 11,93 TL
Aylık kazanç tutarı : 357,90 TL olacaktır.

Kategoriler
İşveren Sigortası

İşveren Prim Oranları

Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabında esas alınacak günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri ve üst sınırı da alt sınırın 6,5 katıdır.

4/a ve 4/c statüsünde çalışacak olan sigortalılar aldıkları ücret ve maaşları günlük kazancın alt ve üst sınırına göre belirlenecek, ücret ve maaşlar alt sınırdan düşük olmayacak üst sınırı aşan kısımları da dikkate alınmayacaktır. 4/b statüsüne göre çalışan ve isteğe bağlı prim ödeyenler sigortalılar ise alt ve üst sınır arasında kazançları kendileri tarafından belirlenecektir.

Buna göre;

– Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (uzun vade) primi, sigortalının prime esas kazancının % 20’si, bunun % 9’u sigortalı, % 11’i de işveren hissesi olacaktır.
– Kısa vadeli sigorta primi (iş kazası ve meslek hastalığı) yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 arasında Kurumca çıkarılacak tarifeye göre belirlenecek ve bu primini tamamı işveren tarafından ödenecektir. 4/c sigortalıları için kısa vadeli prim ödenmeyecektir.
– Genel sağlık sigortası primi zorunlu sigortalılar için % 12,5 oranında olup, bunun % 5’i sigortalı, % 7,5’u da işveren hissesi olacaktır.

Kategoriler
İşveren Sigortası

İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma ödemekle yükümlüdür.

Hizmet akdiyle işçi çalıştıran özel işyerleri ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar primlerin ödenmesi  gerekir.

Örnek 1: 1 Ekim ila 31 Ekim arasında ücret alanlara ait primlerin 30 Kasım’a kadar verilmesi gerekmektedir.

Hizmet akdiyle işçi çalıştıran resmi işyerleri ise ait olduğu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Örnek 1: 15 Ekim 14 Kasım arasında ücretlerini alanların primleri 14 Aralık’a kadar ödenmesi gerekmektedir.

Hizmet akdiyle çalıştırılmakla birlikte,  kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.

Kamu görevlileri çalıştıran kamu idareleri çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek, en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öderler.

Kamu görevlileri için primlerin,
– 15 Ekim 14 Kasım arasında maaşlarını peşin alanların primleri 30 Ekim,
– 15 Ekim 14 Kasım arasında maaşlarını hak edip alanların primleri 30 Kasım,
– 1 Ekim 31 Ekim arasında maaşlarını peşin alanların primleri 15 Ekim,
– 1 Ekim 31 Ekim arasında maaşlarını hak edip de alanların primleri 15 Kasım,
itibarıyla ödenmesi gerekmektedir.

İşverenlerce, primlerin öngörülen süre içerisinde ödenmemesi durumunda her ay için gecikme zammı uygulanacaktır. Eğer primler makul bir sürede ödenmemesi durumunda da 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Kategoriler
İşveren Sigortası

İşverenlerin Yükümlülükleri

1) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi:

İşverenler, sigortalıları çalıştırmaya başladıkları tarihten en geç bir önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadırlar. İşe giriş bildirgesini il/merkez müdürlüklerinden kendilerine verilen şifrelerle www.sgk.gov.tr adresinde yer alan “e-sgk” menüsüne girerek göndermeleri gerekmektedir. İşe giriş bildirgesinin internet ortamında verilmemesi ya da hiç yerine getirilmemesi durumunda işverene idari para cezası uygulanır.
İşveren konumunda olan kamu idareleri ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, işe başlangıcından itibaren, onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bildirim yapılmamakla birlikte sigortalının bağlı bulunduğu saymanlığın değişmesi halinde işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

2) İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmesi

İş kazasının sigortalıları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirmesi gerekmektedir.
Meslek hastalığının sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.

Örnek 1: 4/5/2011 Çarşamba günü iş kazası geçiren bir sigortalıyı işveren en geç 9/5/2011 tarihine kadar bildirmek zorundadır.
Örnek 2: 4/5/2011 Çarşamba günü sigortalının meslek hastalığı geçirdiğini öğrenen işveren bu durumu en geç 6/5/2011 tarihine kadar Kuruma bildirmek zorundadır.

3) Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi

İşveren bir ay içinde sigortalıların;
– Ad ve soyadlarını ve T.C. kimlik numaralarını,
– Prime esas kazançlarını,
– Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,
gösteren ve örneği Kurumun Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesini vermek zorundadır.

Özel işyerleri ve hizmet akdiyle için ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar belgenin verilmesi gerekir.

Örnek 1: 1 Ekim ila 31 Ekim arasında ücret alanlara ait belgelerin 23 Kasım’a kadar verilmesi gerekmektedir.
Örnek 2: 15 Ekim ila 14 Kasım arasında ücret alanlara ait belgelerin 7 Aralık’a kadar verilmesi gerekmektedir.

Resmi işyerlerinde hizmet akdiyle çalışanlar için ait olunan dönemi izleyen takvim ayının 7’sine kadar belgelerin verilmesi gerekir.

Örnek 1: 15 Ekim ila 14 Kasım arası ücret alanlara ait belgelerin 7 Aralık’a kadar verilmesi gerekir.
Örnek 2: 1 Ekim ile 31 Ekim arası ücrete alanlara ait belgelerin 7 Kasım’a kadar verilmesi gerekir.

Kamu görevlileri için ise;
– 15 Ekim 14 Kasım arasında maaşlarını peşin alanlara ait belgeler 25 Ekim,
– 15 Ekim 14 Kasım arasında maaşlarını hak edip alanlara ait belgeler 25 Kasım,
– 1 Ekim 31 Ekim arasında maaşlarını peşin alanlara ait belgeler 11 Ekim,
– 1 Ekim 31 Ekim arasında maaşlarını hak edip de alanlara ait belgeler 11 Kasım,
itibarıyla verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca sigortalı çalıştırmaya son veren işveren bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene idari para cezası uygulanır.

4) Primlerin ödenmesi

Sigortalı çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir. Ödeme gününün tatile gelmesi halinde takip eden ilk işgünü ödemeleri gerekmektedir.

Örnek 1: Özel nitelikteki A Limited Şirketi, 2011/Ocak ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en geç 28/2/2011 Pazartesi gününe kadar ödeyecektir.
Örnek 2: 5110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki Kamu Kurumu, 15/1/2011- 14/2/2011 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en geç 14/3/2011 Pazartesi ödeyecektir.

5) İşten ayrılmanın bildirimi

İşverenler, işten ayrılanları 10 gün içinde e-sigorta ile SGK’ya bildirmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
Kamu işverenlerinin de aynı sürede bu tür yükümlülüğü bulunmakla birlikte, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumda herhangi bir müeyyide öngörülmemiştir.

Kategoriler
İşveren Sigortası

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi

Tüm statüler için; sigortalı sayıların maddi olan ve olmayan unsurları ile işlerini ve görevlerini yaptıkları yerler “işyeri” sayılacaktır.

Hizmet akdiyle ve kamu görevlisi sigortalısını çalıştıran işverenler, en geç sigortalı çalıştırdıkları tarihte Kuruma e-sigorta ile göndermek zorundadır. Şu kadar ki, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce düzenlenecek işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile alınması sağlanıncaya kadar, belirtilen sürelerde Kuruma elden verilir veya posta yoluyla gönderilir. Bu kapsamda, kamu idareleri de Kanunla getirilen hükümlerle “işyeri” ve kamu idarelerinin 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre harcama yetkilisi olanları da “işveren” sayılacaktır.

İşyeri bildirgesi ile verilecek belgeler:

– Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,
– Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,
bir ay içinde Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle yükümlüdür.

İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç belgeyi ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.

Belgelerin yanı sıra;
– Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,
– Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
– İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
– İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,
birinci fıkrada belirtilen sürede ve usulle verilir.

Kamu görevlisi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir.
Bu madde de verilmesi istenen belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınanlar Kurumca istenmez.
Kendi nam ve hesabına çalışanlar, sigortalı oldukları yerde ayrıca hizmet akdi ile sigortalı çalıştırmıyorsa “işveren” sayılmayacak ve bunların işyeri bildirge verme yükümlülüğü olmayacaktır.
İşyeri bildirgesinin zamanında veya hiç verilmemesi durumunda kamu idareleri de dahil işverenlere idari para cezası uygulanacaktır.