Yoğun Bakım Tebliğinde Değişiklik

Yoğun Bakım Tebliği Hakkında Yazı

Sağlık Bakanlığı devletimizin sınırları içerisinde var olan tüm yataklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde bazı değişiklikler yapmıştır.Bu değişikler vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amaçlı olup açıklamalar aşağıda siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.

T.C.

SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Mudurlugu

 

Sayi B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-99

Konu Yatakli Saglik Tesislerinde Yogun Bakim Hizmetlerinin Uygulama Usul ye Esaslari

 

Ilgi: 25/07/2011 tarih ye 31931 sayili yazımız.

  Bilindigi üzere, Yatakli saglik tesislerinde sunulmakta olan yogun bakim hizmetlerinin çagin

gerekierine, gunümüz ihtiyac ye bekientilerine uygun olarak ge1itiri1mesi maksadiyla, yogun bakirn

servislerinin personel ye hizmet kistaslarini, fiziki artlanni, her tUrlU maizeme ye tibbi teknolojik

imkânlari bakimindan asgari standartlarini belirlemek, bunyesinde faaliyet gosterdigi yatakh saglik

tesisinin statUsü, hizmetin yogunlugu ye hizmet verdigi bolgenin art1arina gore yeniden

seviyelendirilmelerini saglamak ye bu birimlerde verilecek hizmetlere ilikin uygulama usul ye

esaslarini belirleyen “Yataki, SaIik Tesislerinde Youn Bakim Hizmetlerinin Uyguiama Usul ye

Esasiari Hakkinda Tebli” 20/07/2011 tarihli ye 28000 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak

yUrurluge girmitir.

Mezkur Tebligde kamu ye Ozel sektOre ait yatakli saghk tesisleri btinyesinde hizmet veren

turn yogun bakim Unitelerini kapsayacak eki1de dUzenieme yapi1mitir.

Bu nedenle ilgide kayitli yazimiz ile; Teblig geregi kamu ye Ozel turn yatakli saglik

tesislerinin yogun bakim Unitelerinin seviyelendirme i1em1erinin, Tebligin 15 ‘mci maddesinde

belirtilen esaslar dahilinde kurulacak komisyonlar marifetiyle tamamlanmasi,

Bu ilernlerin tamamlanmasini takiben, Teblig ekinde (yogun bakim Unitesinin tUrUne gore

Ek-4, Ek-5 ye Ek-6) yer alan “Seviye Tespit ye Denetleme Formu” nun her yogun bakirn ünitesi

için ayri ayri ye eksiksiz doldurularak komisyon uyelerince imzalandiktan sonra tarayicidan

bilgisayar ortamina aktarilmasi ye CD’ye kaydedilip ilde faaliyet gOsteren yatakli tesisler

bunyesindeki turn yogun bakimlar için bir defada Valilik Onayi alinarak onayin CD Re birlikte

tescil için Genel Mudurlugumuze gonderilmesi gerektigi ye Tebligde yer verilen hUkUrnlerin

eksiksiz ye istisnasiz uygulanmasindan ii saghk mudtirlükleri, ilgili saglik tesislerinin batabip1eri

ye yogun bakim sorumlu tabipleri birinci derecede ye mUteselsilen sorumlu oldugu ye uygularnaya

ilikin gerekli hassasiyetin gosterilmesi ye titizlikle takibi hususunda ilgili saglik kururn ye

kurulularina gerekli tebligatin yapilmasi istenmi idi.

Ancak saghk sektOrUndeki ihtiyac, bekienti ye talepler dogrultusunda Bakanligimizca

yapilan çahmalar sonucunda “Yatakh Sa1ik Tesislerinde Youn Bakim Hizrnetlerinin

Uygulama Usa! ye Esaslari Hakkinda Teblide Deiiklik Yapilmasina Dair Tebli” hazir1anrni

ye 18/02/2012 tarihli ye 28208 sayili Resmi Gazetede Yayimlanarak yururluge girrnitir. Buna

gore;

1 -SOz konusu tebligin 9 uncu maddesinde “Seviye tespiti, bu Teblig hükümleri He erikin

yogun bakirn servisieri için ek-1, cocuk yogun bakim servisleri 1cm ek-2, yenidogan yogun bakirn

servisieri için ek-3 ‘te yer alan asgari standartlar cercevesinde komisyon marifetiyie yerinde

inceleme ye raporlarna yOntemiyle, ek-4, ek-5 ye ek-6 ‘da yer alan “Seviye Tespit ye Denetleme

Forniu ‘na gore yapilir. Yogun bakim servisinin brancz, yatak sayisi ye seviyesini belirten valilik

onayi alinir ye tescil icin Bakanliga bildirilir. “Seviye Tespit ye Denetlerne Formu rniidOrizikte

muhafliza edilir ye Bakanliga gonderilmez.” hükmU He 12 nci maddesinde “Komisyon iiyeleri.

Seviye Tespit ye Denetieme Formunun gercege uygun olarak düzenienmesinden sorumludur.

Bakanlikça yapilacak yermnde denetimierde yogun ba/am servislerinin bu Tebligde helirtiien

standartlara gore seviyelendirilmedigmnin tespit edilmesi halinde, i/gill Komisyon uyeleri hakkznda

idari 4lem yapilir.” Hukmu yer almaktadir.

Bu cercevede seviye tespiti yapilirken yukarida belirtilen rnevzuat hukurnierine riayet

edilmesi ye seviyelendirme konusunda nihai ye kesin yetki ye sorum1u1uun ii saglik

mudurluklerinde oldugunun bilinmesi,

 

T.C.

SALIK BAKANLICI

Tedavi Hizmetleri Genel Mudurlugü

2-Bundan boyle Seviye tespitinin mezkur Teblig hUktimleri He erikin yogun bakim servisleri

için Tebligin ekinde yer alan ek- 1, cocuk yogun bakim servisleri için Tebligin ekinde yer alan ek-

2, yenidogan yogun bakim servisleri için Tebligin ekinde yer alan ek-3’teki asgari standartlar

cercevesinde komisyon marifetiyle yerinde inceleme ye raporlama yontemiyle,tebligin eki ek-4, ek-

5 ye ek-6’da yer alan “Seviye Tespit ye Denetleme Formu”na gOre yapilmasi seviyelendirme

ilernini müteakiben Yogun bakim servisinin brani, yatak sayisi ye seviyesini belirten valilik

onayi (valilik onayi tarihi tescil tarihi olarak kabul edilecektir) alinarak tescili ye Bakanligimiz

kayitlarina ilenmesi için Bakanligimiza bildirilmesi “Seviye Tespit ye Denetleme Formiarinin da

mudurlugunUzde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Tebligde yer verilen hukUmlerin eksiksiz ye istisnasiz uygulanmasindan ii saglik

mUdUrlükleri, ilgili saglik tesislerinin ba$abipleri ye yogun bakim sorumlu tabipleri birinci

derecede ye mUteselsilen sorumlu oldugu ye uygulamaya ilikin gerekli hassasiyetin gosterilmesi

ye titizlikle takibi hususunda ilgili saglik kurum ye kurululanna gerekli tebligatin yapilmasini

Onemle rica ederim.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir