Yol Giderleri ve Gündelikler

Nereye, Nasıl Başvurulur?

5510 Sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait ödeme belgelerini posta yoluyla veya elden teslim edilmek suretiyle Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüklerine başvuru yapabilmektedirler.
Alınan başvuru evrakını İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri  kayıt sırasına göre işleme almakta, yapılan incelemenin ardından  ilgili servisler tarafından Ziraat Bankası Şubesine ödeme işlemi  yapılmaktadır. İlgililer bu ücreti istedikleri Ziraat bankası Şubelerinden kimlik ibraz etmek şartıyla alabilmektedirler.

Yol, Gündelik ve Refakatçi Sevklerinde Aranan Şartlar:

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda:

– Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,
– Sevkin, SUT eki “Hasta sevk formu” nda (EK-4/A)  istenilen bilgi ve onayların yer aldığı belge  tanzim edilerek yapılmış olması,
– Sevkin yapıldığı gün dahil 3 (üç) işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucuna müracaat edilmiş olunması gerekmektedir.
– Bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçi öngörülmüşse sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz), sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının sevk belgesinde belirtilmiş olması gerekmektedir,
– Sevk yapılmaksızın yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti alınması hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmemektedir.

Yol Giderlerinde Esas Alınan Mesafeler İçin Ödeme Esasları:

Kural olarak sevklerin teşhis ve tedavinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusuna yapılması esastır. Buna göre;

– Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca; tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak kaydıyla yapılan sevklere ilişkin yol gideri, sevk edilen yerleşim yeri esas alınarak ödenir.
– Kişinin, en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu mesafeden daha uzak bir yerleşim yerindeki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmesi halinde yol gideri, tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesi üzerinden ödenir.
– Kişinin, tedavinin yapılabildiği üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusundan daha uzak bir yerleşim yerindeki sağlık hizmeti sunucusuna gitmesi hâlinde, oluşacak yol gideri farkı kendisince karşılanır.

Yol Giderinin Sevk Edilen Yer Üzerinden Ödendiği Durumlar:

– Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevkler,
– Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,
– Kanser tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,
– Uzuv replantasyonu amacı ile yapılan sevkler,
– Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3 numaralı maddesinde tanımlanan acil hal nedeniyle yapılan sevkler.

Yukarıda açıklanan sebepler ile sevk edilen kişilerin yerleşim dışına yapılan sevklerinde tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesi aranmaksızın sevk edildikleri yer üzerinden yol gideri karşılanmaktadır.

Yol Ücreti Ödenen Araç Tipleri:

Mutat Taşıt :  İki mahal arasında gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve ekonomik olan taşıtlar (otobüs, dolmuş vs.)

– Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenir.
– Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt (otobüs vs.) ücreti ödenir.
– Mutat taşıt gideri ödemelerinde fatura/ bilet ibrazı zorunlu değildir.

Mutat Taşıt Dışı Araçlar:

Ticari Taksi:  Kurumca ticari taksi için ödenecek ücret, ilgili yerleşim yerleri arası için geçerli mutat taşıt ücreti bedelinin 5 (beş) katını geçemez.
Tarifeli Uçak:  Bilet/fatura ibrazı zorunludur, ibraz edilememesi halinde mutat taşıt bedeli üzerinden ödeme yapılır.
Ambulans:
– Kara Ambulansı:  Bilet/fatura ibrazı zorunludur, ibraz edilememesi halinde mutat taşıt bedeli üzerinden ödeme yapılır.
– Hava Ambulansı: Özel hava ambulansları ile nakil yapılması ve fatura ibrazı zorunludur, ibraz edilememesi halinde mutat taşıt bedeli üzerinden ödeme yapılır. Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığa ait hava ambulansı ile yapılan nakiller bu kapsama dahil değildir.
• Uzuv replantasyonu gerektiren acil hallerde
• Organ/doku ve kök hücre  nakillerinde ödenmektedir.
– Deniz Ambulansı:  Bilet/fatura ibrazı zorunludur, ibraz edilememesi halinde mutat taşıt bedeli üzerinden ödeme yapılır.

Mutat Taşıt Dışı Sevklerde Yol ve Gündelik Ödeme  İşlemleri:

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri için, yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna mutat taşıt dışındaki taşıtla nakline ilişkin bedellerin ödenebilmesi için:

– Sevkin sağlık kurulu raporu ile yapılmış olması (hastalığın ne olduğunun, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçelerinin belirtilmiş olması gerekir.) halinde EK-4/A formunda istenen bilgilerin yer alması,
– Raporda taşıt tipinin ( taksi, uçak, ambulans vb.) belirtilmiş olması,
– Hastaya bir kişi rekat edecek ise  refakatin tıbbi gerekliliğinin de belirtilmiş olması,
– Dönüş için mutat taşıtla naklin öngörülmesi durumunda da yol gideri ödemesinde, sağlık kurulu raporu tedavinin yapıldığı sağlık kurumunca düzenlenmesi gerekmektedir.
– Belli bir program çerçevesinde tedavi gören (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb.) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mutat taşıt dışı araç ile nakillerine ilişkin gidiş- dönüş yol giderinin ödenmesinde, her seferinde sağlık kurulu raporu aranmaz.  Ödeme işlemleri ilk sağlık kurulu raporuna istinaden yürütülür. Ancak mutat taşıt dışı araç ile nakile ilişkin sağlık kurulu raporları 3 (üç) ay süre ile geçerlidir.
– Mutat taşıt dışı araçla sevklerde mutlaka fatura/bilet ibrazı zorunludur.

Yol Giderlerinde Uygulanan Ücret Tarifesi:

Yol giderleri ödemelerinde, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de yer alan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde yer alan ücret uygulanmaktadır.

– 101-115 km arası mesafe için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere taban ücret tarifesi üzerinden,
– 0-100 km arası mesafe için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere taban ücret tarifesinde 101-115 km için belirtilen (Tebliğde 10.00 TL olarak belirlenmiş olup, ücret tarifesi değiştiğinden aynı oranda ödenecek yol giderleri de katsayıya bağlı olarak artmaktadır.) tutarın
• 0-25 km arası mesafeler için 0,4
• 26-50 km arası mesafeler için 0,5
• 51-75 km arası mesafeler için 0,7
• 76-100 km arası mesafeler için 0,8
katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden ödenmektedir.

Gündelik Gideri Ödeme Esasları:

Tedavi için sevk edilen hasta ve refakatçisine ödenen gündelikler Kurum Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen tutarlar üzerinden ödenmektedir. Gündelik ödemeleri;
– Sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla ayakta tedavi gördüğü günler için ödenir.
– Müracaat sonrası sağlık hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucunca belgelenmesi şartıyla beş günü geçmemek üzere gündelik ödenir.
– Yatarak tedavilerde, hasta ile refakatçinin yemek ve yatak giderleri Kurumca karşılandığından ayrıca gündelik ödenmez.
– Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.
– Sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihin aynı gün olması halinde gündelik ödenmez.

Kaplıca Tedavilerine Ait Yol Giderleri ve Gündelikler:

– Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller ile yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanmaz.
– Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenmesi gereken sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
– Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 3 (üç) işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir.
– Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 3 (üç) işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp SUT eki EK-4/A formu düzenlenmesi yeterli kabul edilecektir.
– Ödeme işlemleri, sevk edildiği kaplıca tesisinin bulunduğu yer değil, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak yapılmaktadır.
– Raporda/ sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanır.
– Yol giderleri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir.

Tedavi Sırasında Vefat Eden Kişilerin Cenaze Nakil İşlemleri:

– Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen, ancak yapılan tedavilere rağmen vefat eden Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin cenaze nakline ilişkin giderler, sevkin düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak üzere nakledilen yerleşim yeri esas alınarak ilgili belediye tarafından onaylanan ücret üzerinden fatura tutarını aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanır.
– Sevk edilmeksizin müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunda vefat eden kişilerin cenaze nakline ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz.
– Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.2(1)c bendinde tanımlanan sigortalıların cenaze nakline ilişkin giderler ilgili kamu idaresince karşılanacağından Kurumca ayrıca ödeme yapılmamaktadır.

Yol Gideri ve Gündelik Ödenmeyen Haller:

– Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatçilere mücavir alan içindeki nakiller için yol ve gündelik gideri ödenmez.
– Sevk yapılmaksızın belediye/ büyükşehir belediye mücavir alanı dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti alınması hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmez.
– Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılan sevklerdeki yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez. Ancak sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusu  acil hal nedeniyle hastayı sevk etmiş ise sevk işlemi kabul edilmektedir. Ancak sevkin acil hal nedeniyle yapıldığının Kurumca kabul edilmesi gerekir.
– Sevkin yukarıda yer alan usul ve esaslara uygun yapılmamış olması halinde de ödeme yapılmaz.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir