Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklar

Kimlere Aylık Bağlanır?

Hiçbir  karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri  ilgili kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak 3292 sayılı  Vatani Hizmet Tertibi  Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara  veya bunların ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile  fertlerine hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile aylık bağlanabilir.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Yapılmış olan hizmetten dolayı ilgili KamuKurumuna müracaat edilir. İlgili kamu  kurumu da tevsik belgeleri ile birlikte Maliye Bakanlığı’na  intikal ettirir. Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’ndan alacağı  karar ile birlikte Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığına karar ve gerekli belgeleri gönderir.
Aylık almakta iken vefat edenlerin hak sahipleri, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  Ödemeler Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurur.

İstenen Belgeler:

Vatani  Hizmet Tertibi Aylığını hak eden kişinin kendisinden;

1) Başvuru Dilekçesi

2) Vatani Hizmet Tertibinden aylık alacağına dair Maliye Bakanlığı’nca onaylı Bakanlar Kurulu’ndan alınan karar belgesi

Vefat  eden Vatani Hizmet Tertibi Aylığını Alan kişinin  hak sahiplerinden;

1) Dilekçe

Çalışmayan, Aylık veya Geliri Olmayanlara Verilen Aylığın Yükseltilmesi:

Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanlardan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde kendilerine 30 günlük net asgarî ücret tutarı ödenir. Vatani Hizmet  Tertibinden aylık alanların hak sahiplerine, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması  halinde ise 30 günlük net asgarî ücret tutarı esas alınmak  şartıyla dul eşe % 75, diğer yakınlarına ise % 50 oranında  aylık ödenir.

Nereye  ve Nasıl Başvurulur?

Aylığının, asgari  ücretin net tutarına yükseltilebilmesi için gelir veya aylık  almadığını belirtir taahhütname ile birlikte Primsiz Ödemeler  Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na başvurulur.

Aylık almakta iken vefat eden Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanların hak sahipleri,  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na taahhütname ile başvurur.

İstenen  Belgeler:

Vatani  Hizmet Tertibinden aylık alanların kendisinden;

1- Gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname

Vefat eden Vatani Hizmet tertibinden aylık alanların hak sahibi  kişilerinden;

1- Gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname

Vatani  hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar hangi miktarlarda ödenir?

İlgililerin  kendileri  için 700, dul eşleri için 550, yetim ve bakmakla yükümlü olduğu  diğer yakınları için 400 gösterge rakamının, Bütçe Kanunuyla  Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenir. Belirtilenlerden herhangi  bir  sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı  gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi  olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek  suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının  kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere  ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük net asgarî ücret tutarı  (dul eşler için bu tutarın yüzde 75’i, diğer yakınları için  ise yüzde 50’si) esas alınarak ödenir.  Bu aylıklar hiçbir  vergi veya kesintiye tabi değildir, ayrıca haciz işlemleri de gerçekleşemez.

Meskende  Tüketilen Elektrik Enerjisinde Hangi Oranda İndirim Yapılmaktadır?

Elektrik Tarifeleri  Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin “h” bendi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 24/ 08/ 2006 gün ve 875 sayılı Kararı  gereğince; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca kendilerine  maaş bağlanan şehit dul ve yetimlerinin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine %40 oranında indirim  uygulanmaktadır.

Elektrik  Enerjisinde İndirimden Nasıl Faydalanılır?

Şehit dul ve  yetimlerinin, söz konusu indirimli elektrik tarifesinden  yaralanabilmek için kendilerine maaş bağlandığını gösteren  belgesi ve mesken elektrik abonesi için http://www.tedas.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte, bağlı  bulundukları yerin İl Müdürlüğü veya İlçe İşletme  Müdürlüğü/İlçe İşletme Şefliği Müşteriler veya Abone Servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kimler  Meskende Tüketilen Su İndiriminden Faydalanır ve Nereye Başvurmak  Gerekir?

1005 ve 3292 sayılı kanunlara göre  aylık bağlananlar ile malûl  gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi  sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanlardan;  belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az  indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından  belirlenecek tarife üzerinden alınır.
Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığı’na  istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir