Kategoriler
Bilgi Bankası İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Nedir, Kimler Alabilir, Nasıl Alınır ?

İşsizlik Sigortası Hakkında Ne Biliyoruz?

İşsizlik sigortası nedir, Ne zaman alınır? Kimler bu sigortadan yararlanabilir? İşsizlik sigortası ne kadar,işsizlik başvuru nasıl yapılır, işsizlik sigortası hesaplama için nereye başvurmam gerekli, özel işsizlik sigortası hakkındaneler bilmem gerekiyor, işsizlik sigortası maaşı nasıl alınır, işsizlik sigortası sorgulama, işsizlik sigortası kanunu hakkında ve işsizlik maaşı gibi konularda detaylı bilgiler vereceğiz.

İşsizlik sigortası nedir?

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Kimler işsizlik sigortası kapsamındadır?

· 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

· 4587 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlardan işsizlik sigortası primi ödemek isteyenler,

· 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında 10 günden az süreyle çalıştırılan sanatçılar ile toplu taşıma araçlarında çalışanlardan işsizlik sigortası primi ödemek isteyenler,

· 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar.

· Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler.

Kimler işsizlik sigortası kapsamında değildir?

· 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendi kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar, aynı fıkranın (c) bendi kapsamındaki devlet memurları,

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

· 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

· 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

· 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

· 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,

· 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,

· 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu,

· 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ile

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar,

İşsizlik sigortası kapsamında değildir.

İşsizlik sigortası için hangi oranda prim alınır?

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. Alınacak prim toplamı % 4’dür.

İşsizlik sigortası primlerinin dağılım ne şekildedir?

İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından

· % 1 sigortalı,

· % 2 işveren ve

· % 1 Devlet payı olarak alınır.

· İşsizlik sigortası primi ödemek isteyen isteğe bağlı sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında işsizlik sigortası primi ödemek isteyenlerden, % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınır.

İşsizlik ödeneği alanlara hangi hizmetler sunulmaktadır?

İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere aşağıda belirtilen hizmetler sunulacaktır;

· İşsizlik ödeneği ödenecektir. Bu ödenek, sigortalı işsizin çalışmış olduğu süre ile doğrudan ilişkilidir. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180, en fazla 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabileceklerdir.

· İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; genel sağlık sigortası primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılacaktır.

· İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti verilecektir.

· Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilecektir.

· İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunacaktır.

İşsizlik ödeneğinden yararlanılmasının genel şartları nedir?

İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşulun yerine getirilmesi gerekir.

· Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,

· İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru sürekli 120 gün prim ödenmiş olması,

· Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması,

· Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurması.

İşsizlik ödeneği hangi fesih halleri için geçerlidir?

· Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,

· Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,

· Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,

· Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar,

· İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,

· Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler,

İşsizlik ödeneğine hak kazanırlar.

İşsizlik ödeneği için müracaat gerekli mi?

İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İŞKUR’un en yakın birimine başvurmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda da başvuru yapılabilmektedir.

İşsizlik ödeneği için hak düşürücü süre var mı?

Öngörülen 30 gün içinde müracaat etmeyenlerin işsiz ödeneğinden yararlanamaz.

Kimler işsizlik ödeneğinden yararlanamaz?

Aşağıda belirtilen koşullarda, işsizlik ödeneğine hak kazanılamaz;

· Son 120 günü sürekli olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar,

· Hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler,

· Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar,

· Hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar,

· Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar.

İşsizlik ödeneği nasıl hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.

Örneğin, 2013 yılının ilk altı aylık dönemindeki son dört aylık (120 gün) kazançlar toplamı asgariden bildirilen sigortalının kazanç toplamı 3.914,40 TL’dir. Toplam kazancın 120 güne bulunması sonucunda sigortalının ortalama günlük kazancı 32,62 TL, bunun da % 40’ı 13,05 TL’dir. Sigortalının aylık işsizlik ödenek miktarı 13,05 x 30 = 391,50 TL’dir.

İşsizlik ödeneği miktarı için üst sınır var mı?

Sigortalının ortalama günlük kazancına göre belirlenen aylık ödenek miktarı hiçbir şekilde 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin % 80’nini geçememektedir.

2013 yılı ilk altı aylık dönemde alınabilecek azami ödenek miktarı 978,60 x % 80 = 752,40 TL’yi geçemez.

Üst sınır hesaplamasına göre aynı dönemde günlük kazancı 62,70 TL olan sigortalının aylık prime esas kazancı 1881’TL’dir.

SGK’ya 1881 TL ve üzerinde kazanç bildirimi yapan sigortalıların alacağı işsizlik ödeneği miktarı üst sınır uygulaması nedeniyle 752 TL’yi geçememektedir.

İşsizlik ödeneği verilme süreleri nedir?

Ödenek için genel şartları yerine getirenlerden;

· 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,

· 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,

· 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

Ödenek alınan sürede yeniden çalışanların durumu nasıl değerlendirilir?

Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa, daha önce hak ettikleri sürelerini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam edeceklerdir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırlarsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği alacaklardır.

İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilir?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

· Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

· Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

· Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

Kategoriler
Bilgi Bankası İşsizlik Sigortası

İşsizlik Maaşını Nasıl Alırım?

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir , İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir ?

İşten kendi rızası ile çıkmayan veya işveren tarafından çıkarılmış çalışanların hakettikleri bir maaş türüdür işsizlik maaşı. Kendi isteğiyle istifa edenler işsizlik maaşı alamazlar.
Bir de iş yerinde yaşadığınız bir çok zorlu şartlar yüzünden ( patronun kötü davranışları, ücret ödememe veya geciktirme, mesai ödenmemesi vb. ) istifa etmek zorunda kaldıysanız bunu ispat etmek şartıyla bu durumda da işsizlik maaşı alabilirsiniz.
İş yeri herhangi bir nedenden dolayı kapandıysa işsizlik maaşı alabilirsiniz.
Süreli iş sözleşmelerinde süre bitiminde iş bıraktıysanız işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Başvuruları Nasıl Yapılır?

İş Aktinin yukarıda saydığımız nedenlerden herhangi birinden dolayı sona ermesinden sonra, İş verenden işten çıkarılma belgesi talep edilir. Bu belge işveren tarafından 3 nüsha şeklinde hazırlanır. içeriğinde işten çıkarılma nedeni de yazılarak. Biri işverende kalır. Biri sizde. Üçüüncü nüsha da işkura gönderilir.
Bu aşamadan sonra işkur durum hakkında araştırma yapar eğer durumunuz işsizlik maaşı almaya uygun görülürseniz işkur size maaş cüzdanı veriyor. Maaşınızı bankadan çekebiliyorsunuz.

Ancak iş aktinin sona ermesinden en geç 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Eğer 30 günü geçerse geçirdiğiniz günlerin maaşını talep edemiyorsunuz.

İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Kaç Ay Çalışmak Gerekir ?
son 3 yıl içinde 120 gün kesintisiz toplam 600 gün pirim ödemesi yapılmış olması gerekllidir.

Kaç ay işsizlik maaşı alabilirim ?

İş aktinin sona ermesinden 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemişseniz 6 ay,
3 yıl geriye dönük 900 gün prim ödemişseniz 8 ay,
3 yıl geriye dönük 1080 gün prim ödemişseniz 10 ay işsizlik maaşından faydalanabiliyorsunuz.
Alacağınız ücret ise son 120 günün brüt ücretinin yüzde 40’ı kadardır.

Kategoriler
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Ödeneği Başvurusu

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik ödeneği başvurusu için öncelikle prim gününüzü doldurmanız gerekmektedir. Dolayısı ile sizde çalıştığınız yerlerde öncelikle gününüzü ve yılınızı doldurduğunuz zaman işsizlik ödeneği başvurusu için başvurabilir ve aylık olarak para alabilirsiniz bu para sizin maaşınızın brüt üzerinden mi yoksa asgari üzerinden mi yatırıldığına dair önemli bir detaydır. Çünkü buna göre ödenek değişiklik gösterecektir. Sizde çalıştığınız yerde bunu sorgulayabilir ve en son çalıştığınız yerde zamanın ızı doldurduğunuz zaman bu parayı almaya hak kazanabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili internetten de araştırma yapabilir ve istediğiniz bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşsizlik ödeneği ile ilgili olarak en kısa zamanda başvuru yapmanız oldukça önemli olup ayrıca işsizlik ödeneği başvurusu için gerekli evrakları da hazırlamanız gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile alakalı çalıştığınız yıl baz alınacak ve aldığınız maaş baz alınarak devlet tarafından bu maaş size bağlanacaktır.

İşsizlik Maaşı

İşsiz kaldığınız durumlarda veya işyerinden çıkarıldığınız durumlarda daha fazla mağdur olmamanız için bu ödenek size devlet tarafından bağlanır. Devlet tarafından bağlanan bu maaş değişiklik gösterir ve yıl prim durumunuz ile ilgili ve bağlantılıdır. Yıllarca çalışıp işyerinden çıkarılan bir çok kişi vardır ve bu kişiler hiç beklemedikleri anda işsiz kaldıklarında yeni bir iş bulana kadar işsizlik ödeneği alırlar ve bu devletin öngördüğü bir ücrettir. Bu ücrette değişiklikler şuna göre hesaplanır brüt veya asgari durumu ile ilgili ve alakalı bir durumdur. Asgari ücret alıyorsanız veya maaşınız asgari olarak gösteriliyor ise o halde ödeneğinizde daha düşük olacaktır. Ancak maaşınız brütten gösteriliyor ise o halde ödeneğiniz de yüksek olacaktır.

İşsizlik Sigortası

Ödeneğiniz yüksek olması durumunda bunu 8 ay kadar alabiliyor olursunuz ve bu süre zarfı içinde de yeni iş bakarak sizin mağdur olmanız engellenmiş olur. Devlet tarafından bağlanan bu maaş ödeneği özellikle işsizlik ödeneği başvurusu için gerekli bazı koşullar ve zamanlar vardır. Bu zamanlama içinde ve tarihte işsizlik ödeneği başvurusu yaparsanız bir sonraki ay maaşınız bağlanır ve her ay ödenek almış olursunuz. Aldığınız ödenek ile geçiminizi sağlayabilir ve geçiminizi bu şekilde sağlayarak işsizlikl ödeneğinden yararlanabilirsiniz.

İşsizlik ödeneği ile ilgili olarak istediğiniz tüm bilgileri ayrıca internetten de öğrenebilir  ve istediğiniz bilgilere sahip olabilirsiniz. Aldığınız ödenek sizi bir süre idare etmeye başlayacaktır ancak bu süre zarfı içinde yeni iş bulmanız oldukça önemli olup bu konuda dikkatli davranarak üstesinden gelebilirsiniz.İşsizlik Ödeneği Başvurusu İçin E devlet şifrenizle sisteme giriş yapınız.

İşsizlik Ödeneği Başvurusu İçin Tıklayınız.

Kategoriler
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Şartları

Bir sosyal devlet olmanın zorunlu koşullarından biri olan işsizlik sigortası, çalışanın sağlık, istek veya yeterliliği dışında başka nedenler ile işinden olması ile devreye giren, bir çeşit sigorta türüdür. İşsizlik sigortasının en temel amacı ise çalışanın işinden olması ile ortaya çıkan mali krizi önlemektir. Yani bir işi olmayanın, yanında durarak çalışanın yeni bir iş bulana kadar idare etmesini sağlamaktır. Peki, sosyal gelişmenin ve gelir dağılımının düzenli bir şekilde olmasını sağlayan işsizlik sigortasının başka ne büyük faydaları var?

İşsizlik Sigortası Nasıl Alınır

İşte önemli işsizlik sigortası faydaları:

1-      İşinden olan çalışan, işsizlik sigortası sayesinde iş bulana kadar ayakta durabileceği için kendine uygun bir iş bulma zamanı elde edebilecek. Böylelikle kişi, istediği işi bulup, burada çalışana kadar geçen zamanda aile fertlerinde ya da kendisinde para sıkıntısı oluşmayacak

2-      İşsizlik sigortası işi olmayanları koruduğu gibi onların alım gücünü de korumuş olacak. Böylelikle ekonomideki toplu alım miktarı da dengede kalacak

3-      Bu sigorta sayesinde kayıt dışı çalışanların önlenmesi sağlanıyor

4-      İş gücü piyasasının planı ve veri tabanı oluşturulmaktadır, bu sayede doğru kişinin doğru yerde çalışması sağlanarak çalışanların isteksiz olmaları önlenmekte

5-      İşsizlik sigortası için oluşturulan para fonu, kullanıldığı alanlarda düzenli gelir dağılımı oluşturacağı için bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki eşitsizliği de ortadan kaldıracaktır. Bu sayede ülke içi ekonomi de canlı tutulmuş olacak.

İşsizlik Sigortası Alma Şartları

Peki, böyle güzel faydaları olan bir sigorta, kimleri kapsamaktadır? İşte bunun cevabı:

1-      506 sayılı kanunun 2. maddesine göre bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişiler

2-      Düzenli ve ücretli bir şekilde her çeşit ev hizmetinde çalıştırılanlar

3-      Kamuya ait ya da özel sektöre ait orman ve tarım işlerinde faaliyet gösterenler

Elbette saydığımız bu işsizlik sigortası kapsam maddeleri işin özetlenmiş halidir. Ülkemizde yaşayan yerli ya da yabancı kişilerden kimlerin işsizlik sigortası kapsamına girdiği ana yasamızda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.Anayasamızdaki işsizlik kanuna ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklyınız.

 

İşsizlik Sigortası Kanunu İçin Tıklayınız.

Kategoriler
Bilgi Bankası İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Şartları

İşsizlik Sigortası Hesaplama

Sosyal devlet olmanın zorunlu koşullarından işsizlik sigortası, kimleri kapsamaktadır ve işsizlik sigortasından yararlanabilmek için neler gereklidir? Tüm bu soruların cevapları için işte sizlere işsizlik sigortası şartları:

1-      Eğer işveren, çalışanın kendi kusuru dışında bir nedenle işine son verirse kişi, işsizlik sigortasından faydalanılabilir. Yani çalışan işverenine küfür, hakaret ya da işine saygısızlık, işine saatinde gitmeme gibi kusurlar işlerse işsizlik sigortası dışına çıkmış olur ve böylece bu sigortadan yararlanamaz

2-      Çalışan, düzenli bir şekilde, herhangi bir kusur işlemeden çalışmasına devam ettiği süre içerisinde iş yeri kapanırsa, kişi, işsizlik sigortasından faydalanabilir

3-      Çalışmadan önce kişi belirli bir süre için imza atmış ise ve bu süre içerisinde işine düzenli gitmiş ise süre sonunda işsizlik sigortasından yararlanabilir

4-      Kişi, çalıştığı süre içerisinde en az 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün prim ödemişse, işsizlik sigortasından yararlanabilir. İşinden olan kişi, bu 600 günlük prim sayesinde 6 ay boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Tabi işinde daha fazla prim ödemiş olan kimseler daha uzun sürecek olan bir işsizlik maaşı alır. Örneğin 3 yıl geriye dönük 900 günlük prim ödemiş kimseler 8 ay, yine 3 yıl geriye dönük 1080 günlük prim ödemiş kimseler 10 ay işsizlik maaşından faydalanabilir.

İşsizlik Sigortası Başvurusu

5-      Eğer kişi, çalıştığı süre içinde askerlik için işinden ayrılmışsa işsizlik sigortasından faydalanabilir. Askerlik süresi içinde herhangi bir maaş alamayan kişi, askerlik bitiminden itibaren 1 ay yani 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. İŞKUR ise bu başvurudan sonra, kişiye, sanki yeni işinden ayrılmış gibi işsizlik maaşı verir. Askerden dönen kişinin ne süreyle işsizlik maaşından yararlanacağı ise yukarıdaki madde baz alınarak hesaplanır.

İşsizlik Sigortası Maaşı

6-      Tüm bunlardan önce ise elbette İŞKUR’a yapılması gereken bir başvuru var. Her ne olursa olsun, işsizlik maaşı almaya hakkı olan kişi, işinden ayrıldığı günden itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşı almak için başvuru yapması gerekmekte. Yapılan başvuru sonucunda kişinin işsizlik maaşı alıp alamayacağına İŞKUR tarafından karar verilir. Eğer İŞKUR’a işten ayrıldıktan 30 günü aşkın süredir başvuru yapılmamışsa İŞKUR, geçen tüm süreyi kişinin işsizlik maaşından keser.

Kategoriler
İşsizlik Sigortası SGK SORGULAMA

İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı Şartları

2002 Mart ayında yürürlülüğe giren 4447 iş yasasına göre düzenlenen SGK ödeneğidir. İşsizlik maaşı olarak bilinir. Aslında bu uygulama SGK’ nın işsizlere yönelik uyguladığı bir ödenek koludur.
İşçinin işsiz kaldıktan sonra işsizlik maaşı için başvuruda bulunması için kendi yeteneksizliği, iş isteksizliği, sağlık sorunları gibi kendinden kaynaklı sebepler dışında bir nedenden ötürü işsiz kalmış olması gerekir. İşten ayrılma sebebinin işveren tarafından İŞKUR belgesi ile hazırlanıp, bir nüsha işçiye, bir nüsha İşkur müdürlüğüne vermelidir. Bu belge işten ayrılma belgesidir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Bu belge ile kendisine bağlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü işsiz kalan işçiye, uğradıkları gelir kaybı göz önüne alınarak, işsizlik maaşı hesaplaması yapılır ve hesaplamalar sonucunda ödeme düzeni ile işçinin kaybı telafi edilir.İşsizlik maaşı uygulamasında yaş sınırı yoktur. Herhangi bir iş dalında sigortalı olarak çalışan herkes bu maaşı almaya hak kazanırlar.

İşsizlik Sigortası Maaşı

İşsizlik maaşı uygulamasında bir diğer önemli nokta da; iş yerinden kendi isteği dışında ayrılmış olsanız bile 600 gün sigorta priminizin yatırılmış olması gerekir. Yani 3 yıl boyunca bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış olmak gerekir. Buna bağlı olarak diğer bir kural ise işçinin son sigortalı olarak çalıştığı yerde 4 ay çalışmış olması gerekir. İşyeri iflas edenler ise ayrılma nedeni aranmaksızın işsizlik sigortası maaşı almaya hak kazanırlar. İflas edenler, işleri olmadığı için işletmesi kapananlarda işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir.

İşsizlik Maaşı  Hesaplama


İşsizlik maaşı başvurusu
yapmak için; gerekli şartlara sahip olan kişi, işten ayrıldıktan sonraki 30 iş günü içerisinde, SGK ya başvuruda bulunmak zorundadır.Şahsen başvurularda Nüfus cüzdanı yeterlidir. İnternet üzerinden yapılacak olan başvurularda ise TC. kimlik numarası yeterlidir.

2011 İşsizlik Maaşı

Başvurular sonunda İŞKUR şartları araştırır ve değerlendirmeye alır. İşsizlik maaşı alma şartlarınız olumlu ise işsizlik maaşı alma süresi ve miktarı hesaplanarak, her ay sonunda banka hesabınıza ödeme yapılır.
İşsizlik maaşı hesaplanırken kurum; kişinin son 4 ay içerisinde işyerinden ödenen primlerini göz önünde bulundurur. Primlerin düzenli yatırılmış olması büyük etmendir. İşçinin aylık bürüt maaşı, günlük – haftalık ortalama geliri gibi faktörlerin kısmen %40’ı işsizlik maaşı oranı olarak belirlenir ve ödeme yapılır. İşsizlik maaşı oranı asgari ücretin bürüt % 80’ ini geçemez veya asgari ücretin bürüt %40’ı altına inemez.
İşçinin son çalıştığı işyerinde, son 4 ay içinde yatırılan sigorta primlerinin miktarı işsizlik maaşını etkilemektedir. İşsizlik maaşı oranları kanunen belirlenen asgari ücrete göre de değişiklik göstermektedir. Yani asgari ücret arttıkça işsizlik maaşı ödemeleri de o derece artacaktır. Hesaplamalarda o oranlarda değişiklik gösterecektir.

İşsizlik Maaşı  Başvurusu

Kişinin işsiz kaldığı bir dönem, işsizlik maaşından yararlanabilmesi için mutlaka sigortalı işçi olarak çalışmayı önemsemesi gerekmektedir. Bu haklarınızı kullanabilmeniz için işe girerken şartlarınızı kesin belirlemeli, sigortasız olarak çalışmayı reddetmelisiniz. Bu şekilde ülke genelinde sigortasız işçi çalıştırılmasının da önüne geçilmesine katkıda bulunursunuz. İşçi haklarına da sahip çıkılmış olur. Bireyler de işsizlik dönemlerinde mağduriyet yaşamazlar.

Kategoriler
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası hesaplama

İşsizlik sigortası kanunu, iş hayatında ve çağımızda en büyük sorun olan işini kaybetme stresini yaşamadan çalışma hayatınızı sürdürmenizi, işsiz kalsanız dahi yeni bir iş buluna kadar yeni bir işte çalışana kadar ödemelerinizi karşılanmasını sağlar.Bu dönemde aldığınız ücretin adı ise işsizlik maaşı dır.
İşsizlik sigortası ile işsiz kalma ve işten atılma ihtimaline karşı hazırlıklı olarak, işinizi kaybetmeniz halinde sahip olduğunuz standardı koruyabilirsiniz.

Sgk İşsizlik Sigortası
İhtiyaçlarınıza göre tercih yaparak, işinizde kaybettiğiniz gelirlerin zararların karşılanmasını sağlayarak, ailenizi ve hayatınızı maddi sıkıntıdan kurtararak hayatınızı sürdürmenizi devam ettirmenizi sağlar.
İşsizlik sigortasından para alabilmek için ne yapmak gerekiyor ;
1.) İş sahibi tarafından çıkarılmanız durumunda kusurunuzun olmaması gerekiyor..
2.) İşveren kusuru ile hakaret küfür veyahut ücreti ödememe, fazla mesai verme gibi nedenler var ise bu nedenleri ispatlayabilirsiniz ve bu ispat sonucu istifa ederek işten ayrılırsanız işsizlik maaşı alabilirsiniz..
Ancak yukarda saydıklarımızı kesinlikle ispat etmeniz şart.
3.) İş veren tarafından işinize son verilmesi halinde işsizlik maaşı alabilirsiniz.
4.) Çalıştığınız iş yeri kapandıysa veyahut kapatıldıysa işsizlik maaşı alabilirsiniz.
5.) Süreli bir iş akdi yaptıysanız ve süre bitiminde yada iş bitiminde işi bırakmanız dahilinde işsizlik maaşından faydalanabilirsiniz.