Kategoriler
Bilgi Bankası

E-Vergi Levhası

E-Vergi Levhası Nedir

E-Vergi Levhası denilen hizmet aslında işyeri sahiplerinin vergi dairesinden aldıkları ve işyerlerinde açık biryerde,herkezin göreceği biryere astıkları ,herkezin bildiği vergi levhasının internet üzerinden vatandaşalrın hizmetine sunulmuş halidir.E-Vergi Levhası ile işyeri sahibi olan kişiler ve işyeri sahibi olan kişilerin vergi levhası varmı-yokmu diye merak eden kimseler artık evlerinden bir tıkla bu işlemlerini yapabilecekler.

E-Vergi Levhası maliye bakanlığı ve gelir idaresi başkanlığının emriyle hizmete sunulmuştur.E-devlet sisteminin bir parçası olan E-Vergi Levhası sistemi 6111 nolu kanunla haziran 2011 tarihinde hayatımıza girmiştir.E-Vergi Levhası sistemiyle vergi mükellefi olan ve işyerlerinde zorunlu olduğu için vergi levhası asan tüm işverenler artık vergi levhalarını herkez tarafındna görünebilecek biryere asma zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-Vergi Levhası Sorgulama

E-Vergi Levhası hakkında bilgi almak,araştırma yapmak vb işlemlerinizi yapmak sadece bir,kaç dakikanızı alacaktır.Bunun için

1-E-Vergi Levhası sorgulama yapan kişinin,tc numarası ile birlikte diğer kimlik bilgileri

2-Hakkında E-Vergi Levhası sorgulaması yapılan kişinin,tc numarası,vergi numarası,hangi ile bağlı olduğu ve hangi vergi dairesine bağlı olduğu istenmektedir.

E-Vergi Levhası sorgulamalarında sadece şuan hizmet veren bir işyeri bilgilerine değil daha önceden vatandaşlara hizmet vermiş ama bir sebepten ötürü şuanda hayatta olmayan ,yani geçmiş zamanda vergi mükellefi olan tüm işyerleri hakkında sorgu yapılmasına hizmet vermektedir.

E-Vergi Levhası sorgulama sonucunda ise mükellefin;Adı-soyadı,hangi ilde ve hangi vergi dairesine bağlı olduğu,aktif olup-olmadığı,beyan tarihi,işe başlama veya sonlama tarihi,eğer işyerini sonlandırmışşsa işe son verdiği tarih bilgilerine ulaşılabilmektedir.e-vergi levhası sorgulamak için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

E-Vergi Levhası Sorgula

Kategoriler
Bilgi Bankası

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Nedir

Bireysel Emeklilik yani BES Nedir ? Dediğimiz zaman hemen hemen tüm vatandaşlarımızın aklına bankalrın yaptığı sigortalar cümlesi gelebilmektedir.Aslında bu cümleninde birtakım doğrulu mevcuttur.Bireysel emeklilik aslında sadece bankaların yaptığı sigortalarla kalmamaktadır.Bireysel emeklilik nedir ? sorusunun cevabına gelince,Bireysel emeklilik özel sağlık sigorta kurumlarının uyguladığı bir sistemdir.

Bireysel emeklilik sistemi hizmeti vatandaşlarımızın kendi hür iradesiyle başvuru yapmaları suretiyle başlamaktadır.Bireysel emeklilik sistemlerinden faydalanan yaklaşık on beş milyon vatandaşımız bulunmaktadır.

Bireysel Emeklilik Faydaları

Bireysel emeklilik düzgün kullanıldığında vatandaşlarımızın yüzünü güldürmektedir.Bireysel emeklilik sisteminin nasıl çalıştığından sizlere kısaca bahsedelim.Bireysel Emeklilik sistemine başvuruda bulunan kişi kendi bütcesine göre aylık ödemesini kendisi belirliyor.Daha sonra önündeki bir yıl bu belirlediği ücretten her ay belirlediği günde bu ödemeyi yapıyor.

Ayrıca bireysel emeklilik yaptığınızda ana paranız devlet güvencesi altındadır,yani yatırdığınız ana para asla batmaz.Bireysel emeklilik yaptığınızda bireysel emeklilik vergiden muaf olduğu için %25 vergi kazancınız oluşmaktadır.Örnek verirsek aylık 100 tl bireysel emeklilik ödemesi yapan bir kişi 25 tl vergi affı ve birikimi olarak kendisine geri döner.

Bireysel Emeklilik

Her sene başında Bireysel emeklilik yıllık enflasyon farkına göre belirli bir artış oluyor.Örneğin 2011 yılı 1.ayda   bireysel emekliliğe başlayan bir kişi 2011 yılındaki tüm ödemelerini belirlediği ücrette yapıyor.2012 yılında ise enflasyon farkı %2 olduğu düşünülürse kişinin ödediği bireysel emeklilik aylık ücretine bu yansıtılır.

Bireysel emeklilik yatırımları en az 10 yıllıktır.10 yıldan önce yatırdığınız parayı geri alabilirsiniz ama emekli olamassınız.Bireysel emeklilik ile emekli olmak için en az 10 yıl belirlemiş olduğunuz aylık ödemeyi yapmanız şarttır.

 

Kategoriler
Bilgi Bankası

Acil Servis Ücretli Oldu

Acil Servisler Ücretli Oldu

Acil servisler 21 ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren sağlık uygulama tebliği kararınca acil servislerden muayene katılım payı alınması karar kılınmıştır.Bu sistem ile hiçbir sıkıntısı olmaması halde acile gidip boşyere kalabalık yapan vatandaşların önüne gecilmesi planlanmaktadır.

Acil servislerde alınması planlanan bu ücret vatandaşların kafasında bazı sorulara neden olduğu için sağlık bakanlığı bu soruları aydınlatmak amacıyla bir genelge yayınlayarak hangi hastaların acil girişlerinde ücret ödeyeceği veyada ödemeyeceği konusunda açıklama yapmıştır.

Genelgeye göre;

a-Travma vakaları,

b-Hastane de yatış yapılan hastalar,

c-Önceden tıbbi müdahalede bulunulan hastalar,

d-Başka bir sağlık kuruluşundan sevk ile gelen hastalardan,

Acilde gördükleri muayene için hiçbir ücret ödemicekler.

Acil servislerde yukarıda yazılan maddelerin haricindeki başvurulardan ise muayene katılım payı ücreti alınacaktır.

Kategoriler
Bilgi Bankası

Yoğun Bakım Tebliğinde Değişiklik

Yoğun Bakım Tebliği Hakkında Yazı

Sağlık Bakanlığı devletimizin sınırları içerisinde var olan tüm yataklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde bazı değişiklikler yapmıştır.Bu değişikler vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amaçlı olup açıklamalar aşağıda siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.

T.C.

SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Mudurlugu

 

Sayi B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-99

Konu Yatakli Saglik Tesislerinde Yogun Bakim Hizmetlerinin Uygulama Usul ye Esaslari

 

Ilgi: 25/07/2011 tarih ye 31931 sayili yazımız.

  Bilindigi üzere, Yatakli saglik tesislerinde sunulmakta olan yogun bakim hizmetlerinin çagin

gerekierine, gunümüz ihtiyac ye bekientilerine uygun olarak ge1itiri1mesi maksadiyla, yogun bakirn

servislerinin personel ye hizmet kistaslarini, fiziki artlanni, her tUrlU maizeme ye tibbi teknolojik

imkânlari bakimindan asgari standartlarini belirlemek, bunyesinde faaliyet gosterdigi yatakh saglik

tesisinin statUsü, hizmetin yogunlugu ye hizmet verdigi bolgenin art1arina gore yeniden

seviyelendirilmelerini saglamak ye bu birimlerde verilecek hizmetlere ilikin uygulama usul ye

esaslarini belirleyen “Yataki, SaIik Tesislerinde Youn Bakim Hizmetlerinin Uyguiama Usul ye

Esasiari Hakkinda Tebli” 20/07/2011 tarihli ye 28000 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak

yUrurluge girmitir.

Mezkur Tebligde kamu ye Ozel sektOre ait yatakli saghk tesisleri btinyesinde hizmet veren

turn yogun bakim Unitelerini kapsayacak eki1de dUzenieme yapi1mitir.

Bu nedenle ilgide kayitli yazimiz ile; Teblig geregi kamu ye Ozel turn yatakli saglik

tesislerinin yogun bakim Unitelerinin seviyelendirme i1em1erinin, Tebligin 15 ‘mci maddesinde

belirtilen esaslar dahilinde kurulacak komisyonlar marifetiyle tamamlanmasi,

Bu ilernlerin tamamlanmasini takiben, Teblig ekinde (yogun bakim Unitesinin tUrUne gore

Ek-4, Ek-5 ye Ek-6) yer alan “Seviye Tespit ye Denetleme Formu” nun her yogun bakirn ünitesi

için ayri ayri ye eksiksiz doldurularak komisyon uyelerince imzalandiktan sonra tarayicidan

bilgisayar ortamina aktarilmasi ye CD’ye kaydedilip ilde faaliyet gOsteren yatakli tesisler

bunyesindeki turn yogun bakimlar için bir defada Valilik Onayi alinarak onayin CD Re birlikte

tescil için Genel Mudurlugumuze gonderilmesi gerektigi ye Tebligde yer verilen hUkUrnlerin

eksiksiz ye istisnasiz uygulanmasindan ii saghk mudtirlükleri, ilgili saglik tesislerinin batabip1eri

ye yogun bakim sorumlu tabipleri birinci derecede ye mUteselsilen sorumlu oldugu ye uygularnaya

ilikin gerekli hassasiyetin gosterilmesi ye titizlikle takibi hususunda ilgili saglik kururn ye

kurulularina gerekli tebligatin yapilmasi istenmi idi.

Ancak saghk sektOrUndeki ihtiyac, bekienti ye talepler dogrultusunda Bakanligimizca

yapilan çahmalar sonucunda “Yatakh Sa1ik Tesislerinde Youn Bakim Hizrnetlerinin

Uygulama Usa! ye Esaslari Hakkinda Teblide Deiiklik Yapilmasina Dair Tebli” hazir1anrni

ye 18/02/2012 tarihli ye 28208 sayili Resmi Gazetede Yayimlanarak yururluge girrnitir. Buna

gore;

1 -SOz konusu tebligin 9 uncu maddesinde “Seviye tespiti, bu Teblig hükümleri He erikin

yogun bakirn servisieri için ek-1, cocuk yogun bakim servisleri 1cm ek-2, yenidogan yogun bakirn

servisieri için ek-3 ‘te yer alan asgari standartlar cercevesinde komisyon marifetiyie yerinde

inceleme ye raporlarna yOntemiyle, ek-4, ek-5 ye ek-6 ‘da yer alan “Seviye Tespit ye Denetleme

Forniu ‘na gore yapilir. Yogun bakim servisinin brancz, yatak sayisi ye seviyesini belirten valilik

onayi alinir ye tescil icin Bakanliga bildirilir. “Seviye Tespit ye Denetlerne Formu rniidOrizikte

muhafliza edilir ye Bakanliga gonderilmez.” hükmU He 12 nci maddesinde “Komisyon iiyeleri.

Seviye Tespit ye Denetieme Formunun gercege uygun olarak düzenienmesinden sorumludur.

Bakanlikça yapilacak yermnde denetimierde yogun ba/am servislerinin bu Tebligde helirtiien

standartlara gore seviyelendirilmedigmnin tespit edilmesi halinde, i/gill Komisyon uyeleri hakkznda

idari 4lem yapilir.” Hukmu yer almaktadir.

Bu cercevede seviye tespiti yapilirken yukarida belirtilen rnevzuat hukurnierine riayet

edilmesi ye seviyelendirme konusunda nihai ye kesin yetki ye sorum1u1uun ii saglik

mudurluklerinde oldugunun bilinmesi,

 

T.C.

SALIK BAKANLICI

Tedavi Hizmetleri Genel Mudurlugü

2-Bundan boyle Seviye tespitinin mezkur Teblig hUktimleri He erikin yogun bakim servisleri

için Tebligin ekinde yer alan ek- 1, cocuk yogun bakim servisleri için Tebligin ekinde yer alan ek-

2, yenidogan yogun bakim servisleri için Tebligin ekinde yer alan ek-3’teki asgari standartlar

cercevesinde komisyon marifetiyle yerinde inceleme ye raporlama yontemiyle,tebligin eki ek-4, ek-

5 ye ek-6’da yer alan “Seviye Tespit ye Denetleme Formu”na gOre yapilmasi seviyelendirme

ilernini müteakiben Yogun bakim servisinin brani, yatak sayisi ye seviyesini belirten valilik

onayi (valilik onayi tarihi tescil tarihi olarak kabul edilecektir) alinarak tescili ye Bakanligimiz

kayitlarina ilenmesi için Bakanligimiza bildirilmesi “Seviye Tespit ye Denetleme Formiarinin da

mudurlugunUzde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Tebligde yer verilen hukUmlerin eksiksiz ye istisnasiz uygulanmasindan ii saglik

mUdUrlükleri, ilgili saglik tesislerinin ba$abipleri ye yogun bakim sorumlu tabipleri birinci

derecede ye mUteselsilen sorumlu oldugu ye uygulamaya ilikin gerekli hassasiyetin gosterilmesi

ye titizlikle takibi hususunda ilgili saglik kurum ye kurululanna gerekli tebligatin yapilmasini

Onemle rica ederim.

Kategoriler
Bilgi Bankası

E-Reçete

E-reçete Dönemi Başlıyor

E-reçete nedir

E-reçete uygulaması nedir ? Diyecek olursanız siz değerleri vatandaşlarımıza kısaca e-reçete hakkında bilgi verelim.Uzun yıllardır hayatımızda olan kağıt recetelerde meydana gelen sorunlar herkez tarafından alelen bilinmektedir.Yanlış ilaç yazımları,hatalı ilaç isimleri,reçeteyi eczacıların okuyamaması bu çıkan sıkıntıların başında gelmektedir.E-reçete ile artık bu sorunlarımızı hayatımızdan çıkaracağız.

Vatandaşlarımız doktorlarına gittiklerinde ellerinde kağıt recete ile görünmeyeceklerdir.

E-reçete sistemi nasıl çalışacak

E-reçete sistemi yani elektronik reçete nasıl çalışacak sorusuna geldiğimizde ise , e-reçete doktorunuz sgk nın sisteminden tc numaranız ile hasta girişi yapıyor,sonra  sizi muayene yaptıktan sonra sizin adınıza gereken ilaçları sisteme giriyor.Daha sonra e-reçete sistemiyle siz eczanenize gidiyor ve tc numaranız ile sisteme girilip doktorunuz sisteme ne ilaçı işlediyse oradan öğrenilip ilaçlarınız size takdim ediliyor ve işleminiz hiçbir karışıklık olmadan bitiyor olacak.

E-reçete nezaman başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ,aile hekimliği bölümleride dahil olmak üzere ülkemizin her yanında e-reçete sistemiz 01,07,2012 tarihinde hizmete girecektir.E-reçete uygulaması hakkında sistemi yazacak olan yazılım firmasıyla görüşmeler başladı.E-reçetenin tahmini hayata gecme tarihinden taviz verilmeyeceği ve bildirildiği tarihte hizmete gireceğide bildirildi.

Kategoriler
Bilgi Bankası

SGK Rapor Parası

Sgk Rapor Almak Ve Rapor Parası

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışan sigortalıların devlet hastaneleri,sağlık ocakları ve özel hastanelerden rapor alma hakkı vardır.Bu rapor hakkından kesilen ücreti ise rapor parası olarak alma hakkı vardır. Bu rapor hakkı çalışma kurumları farkındalıklarından ötürü değişmektedir.Sgk kurumuna bağlı sgk’lıların yılda kırk güne kadar rapor hakkı vardır.

Fakat bu raporlarda yedi günden sonra aylık kazançlarından raporlu olduğu hergün için günlük ücretlerinin 3/1 ‘ni kesilmektedir.Yani yılda kırk gün rapor alan bir sigortalının  33 gününden ücret kesilmektedir bu kesilen ücrette 33 günde 11 gün tam ücrete denk gelmektedir.

Bu kesilen ücretin ise belli bir oaranını İl sgk müdürlüğünden geri alabilmekteyiz.Bu işlem için yapmamız gerekenler ise raporumuzun bir fotokopisi ile sgk müdürlüğüne başvuruda bulunmaktadır.Evrağınızı teslim ettikten sonra engec 10 iş günü içerisinde rapor parası hesabınıza yatacaktır.

 

Kategoriler
Bilgi Bankası

SGK İletişim Merkezi ”ALO 170 ”

Alo 170

Sgk iletişim merkezi 2010 yılında hayata girmiştir.Açık adı  çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi olan bu sistem siz değerli vatandaşlarımızın tüm görüşlerini,fikirlerini ve değerlendirmelerini almak için kurulmuştur.Alo 170 sistemi haftanın 7 günü 24 saat online dir.

Yani vatandaşlarımız istedikleri saatte arayıp isteklerini yetkililere bildirebilirler.Bu hizmetle çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı sizlerin görüşlerini değerlendirip eksiklerini veyada hatalarını bulabilmektedir.Alo 170 ile yapacağınız başvurular şunlardır ;

1-Soru

2-Şikayet

3-Öneri ve eleştiri

4-İhaber

5-Başvuru ve talepler.

Alo Sgk

Bu başvuruları yaptıktan sonra size en gec üç iş günü içerisinde dönülüp bilgilendirileceksiniz.Şuanda Alo 170 hizmeti kullanan vatandaşalrın belirttiği üzere memnuniyet oranı %95 dir.Alo 170 servisinden genellikle sgk prim sorgulama,ssk sorgulama,sgk sorgulama,bağkur sorgulama işlemleri yapılmaktadır,ve bu hizmetleri isteyen vatandaşalr genellikle memnundur.

Alo 170 hizmeti  yangın ,polis,itfaiye gibi zorunlu bir hizmet olmadığı için cüzzi bir fiyatla fiyatlandırılmıştır.

Kategoriler
Bilgi Bankası

SGK Sms İle Bilgilendirme

Devletimizin en güzel hizmetlerinin biri olan e-sgk hizmetinin içinde ayrı ayrı bir çok muhteşem hizmet sunulmuştur.Bunlar sgk sorgulama,sgk prim sorgulama ve birçok hizmet.Bunların başındada sgk ile ilgili işlemlerimizi bize cep telefonu yoluyla yani mesaj yoluyla ücretsiz olarak bilgilendirme yapılmaktadır.Yani diğer adı sgk sms hizmeti dir.

Devletimizin bu hizmeti karşılığında kullanıcılardan hiçbir ek ücret istememesi muhteşem bir ayrıcalıktır.İstenilen tek şey sms bilgilerinin düzenli olarak güncellenmesidir.Sms bilgilerinizi güncellemek ,eklemek ve düzeltmek için lütfen aşağıdaki linki takip ediniz.

SMS İle Bilgilendirme Almak İçin Tıklayınız.