Gazi ve Gazi Eşlerine Bağlanan Aylıklar

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerine Verilen Aylıklar

Kimlere Aylık Bağlanır?

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı’nın Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamış ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6016 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.

Eşlere Aylık Bağlanması :

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatına katılanların ölümleri halinde, verilmekte olan aylık, dul eşe % 75 oranında bağlanır.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

İlgili bağlı olduğu askerlik şubesinden alınacak OBİM numarasını bildirir askerlik künye kaydıyla birlikte Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurur.
Aylık almakta iken vefat eden gazinin eşi, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurur.

İstenen Belgeler:

Gazinin kendisinden;
1. Dilekçe
2. 2 adet fotoğraf
3. Askerlik künye kaydı

Vefat eden gazinin eşinden;
1. Dilekçe
2. 2 adet fotoğraf

Çalışmayan, Aylık Veya Geliri Olmayanlara Verilen Aylığın Yükseltilmesi

Aylığa hak kazanan İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde kendilerine 30 günlük net asgarî ücret tutarı ödenir. Gazilerin dul eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde ise 30 günlük net asgarî ücretin % 75’i ödenir.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Aylığının asgari ücretin net tutarına yükseltilebilmesi için; gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname ile birlikte Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığına başvurulur.
Aylık almakta iken vefat eden gazinin eşi, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığına taahhütname ile başvurur.

İstenen Belgeler:

Gazinin kendisinden;
1-Gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname

Vefat eden gazinin eşinden;
1-Gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname

Gazilere ve Eşlerine Tanınan Seyahat Hakları:

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinin kendileri ve eşleri, Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat kartı ile seyahat ederler. İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinin dul eşleri de aynı haklardan yararlanırlar.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Ücretsiz seyahat kartının düzenlenmesi için Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurulur.
Aylık almakta iken vefat eden gazinin eşi, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na başvurur.

İstenen Belgeler:

Gazinin kendisinden;
1. Dilekçe
2. 2 adet fotoğraf

Vefat eden gazinin eşinden;
1. Dilekçe
2. 2 adet fotoğraf

Vatani Hizmet Tertibinden Gazi ve Eşlerine Sağlanan Diğer Haklar:

1- İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri ile bunların aylık bağlanan eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç giderleri, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın karşılanır. Bu kapsamda verilen sağlık karneleri daha önceleri askerlik şubeleri tarafından verilmekte iken, yapılan yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir.
2- İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri ile bunların aylık bağlanan eşlerinden; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır. Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

5774 (Mülga 2913) Sayılı Kanun ile Şampiyon Sporculara Bağlanan Aylıklar

5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun ile Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporculara ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile takım halinde olimpiyat veya Dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine aylık bağlanması ve uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculara “Devlet Sporcusu” unvanı verilerek, bu başarılarının taltif edilmesi suretiyle Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi ve bu çerçevede Devlet tarafından yapılacak yardımların şekli ile bu yardımlardan yararlanma usul ve esaslarının tespit edilerek Devlet Sporcusu unvanı verilmesine ilişkin şartlar belirlenir.

5774 Sayılı Kanun Kimleri Kapsar?

Bu Kanun, müsabakaların yapıldığı dönem itibariyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dalları içinde kabul edilmiş spor dallarının büyükler kategorisinde; olimpiyat oyunlarında, Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ferdi ya da takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör sporcular ile bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını ve takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerini kapsar. Katılımcı ülkeler ve yarışma kategorisi itibariyle birinci fıkra kapsamına girmekle birlikte belirli nüfus veya sosyal gruplar ya da meslekler ile sınırlı olarak düzenlenen oyun veya şampiyonalar ile bu oyun veya şampiyonalarda alınan dereceler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne başarı belgesi ile başvurulur. Anılan Genel Müdürlük müracaatı aldıktan sonra Maliye Bakanlığı’na intikal ettirir. Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’ndan alacağı karar ile birlikte Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığına karar ve gerekli belgeleri gönderir.
Aylık almakta iken vefat eden şampiyon sporcunun eşi, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurur.

İstenen Belgeler:

Şampiyon sporcunun kendisinden;
1. Başvuru Dilekçesi
2. 2 adet fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş)
3. Özürlü ve 40 yaşın altında olan şampiyon sporculardan çalışma gücünü en az %40 oranında kaybettiğine dair sağlık hizmet sunucusundan alınacak sağlık kurulu raporu
4. Şampiyon Sporcu veya Milli Sporcu olunduğuna dair alınacak olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş Maliye Bakanlığı onaylı Bakanlar Kurulu kararlı belge.

Vefat eden şampiyon sporcunun eşinden;
1. Dilekçe
2. 2 adet fotoğraf

Şehit Yakını ve Gazilerimize 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Sağlanan Yeni Haklar :

1- Çalışmaya Devam Etme Hakkı

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malûllüğü aylığı bağlanmış (er ve erbaşlar dahil) malûllerden, çalışmaya başlayanların aylıkları hiçbir şekilde kesilmez.
Ayrıca, terörle mücadele dışındaki vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerle harp malullerinin, işçi ve bağımsız çalışan olarak işe başlaması hallerinde sosyal güvenlik destek primi ile aylıkları kesilmez. Bunlardan işçi ve bağımsız çalışanlara kısa vadeli sigorta kolları, memur olarak çalışanlara ise uzun vadeli sigorta kollarına ait hükümler uygulanır.

2- Sağlık Sigortasından Yararlanma Hakkı

1) Katılım payı alınmayacaklar;

3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemelerden katılım payı alınmayacaktır.

Ayrıca;
a) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden
b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,
ç) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan,
d) Vazife malûllerinden;
ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemeler ile yardımcı üreme yönteminden katılım payı alınmayacaktır.

2) İlave ücret ile ilgili olarak;

Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla;
a) 1005 ve 2330 sayılı Kanunlar ile,
b) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan
ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamayacaktır.

3) Tıbbi malzeme temini ile ilgili olarak;

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/ protez ve diğer iyileştirici araç/gereçlerden fark alınmaksızın ve kısıtlama (süre vb.) getirilmeksizin Kurumca karşılanacaktır.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

7 yorum

  1. babam kore gazısı 1996 vefat etti anneme maaş baglandı ama annem evlendı maaşi kesıldı ben evlendım ayrıldım babamın gazi maaşindan yararlana bılırmıyım eger yararlana bılıyorsam nereye baş vurmam lazım veya başka nelerden faydalana bılırım tesekkur ederım

    1. gazi haklarından çocuklar yararlanamıyor sadece dul eş yararlanabilir, gazinin oğlu yada kızı evli olsun olmasın herhangi bir haktan yararlanamıyor.

  2. kayınvalidemin gazi kartı kayboldu nereye başvurmam gerekiyor ve ne yapmam gerekiyor.yardımcı olurmusunuz.istanbul

  3. Ben kibrıs Savaşı gazi eşiyim.ücretsiz seyahat kartım var.Bu bu kartı HAVAŞ hizmetlerinde kullanabilirmiyim.Gazi çocuklarının da (kız) hu kartı alma-kullanma hakları var mı?

  4. baban kıbrıs gazısı 3 ayda bır maas almakta nasıl her ay maas alabılır nereye bas vurmam lazım ınternetten yapabılırmıyım yardımcı olursanız sevınırım

  5. benim babamda çanakkalede savaşmıştır… bende acaba gazi kızı kartı çıkartabilirmiyim.

  6. kibris gazisiyim tansiyon ,sekerve kalp rahatsizligim var seker olcum cubuklarindan ve tansiyon ilaclarimdan daha once fark alinmaz iken simdi fark aliyorlar 1005 sayili kanuna gore bizden bu farklari alinmasi yasalmidir bu hususta bilgilendirirseniz sevinirim saygilarimla

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir