SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Cenaze Ödeneği

Cenaze Ödeneği

Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze  ödeneği ödenmez.
Cenaze ödeneğinin tutarı her yıl için SGK Yönetim Kurulunca belirlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanmaktadır.

Müracaat
Bu ödeneğin alınması için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il/merkezine başvurulması gerekir. Ölüm tarihi nüfusa işlenmemişse ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekmektedir.

SGK Yorum Kullan
Son Yorum
  1. nihal kargı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir