Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

 

 

Sayı: B.10.1.HSK.0.06.00.00/000/929      05.11.2012

Konu: Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri

 

 

…………….VALİLİĞİNE

 

 

İlgi: 28/03/2011 tarihli ve B.10.0.THS.0.20.00.01/11017 sayılı yazı.

 

 

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlığımız "Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkili" kılınmış olup ilgi yazı ile aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş idi.

 

02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması amaçlanmış olup mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilât yapısında değişikliğe gidilmiştir.

 

Bu itibarla, gerek teşkilat yapısındaki değişim gerekse uygulamada karşılaşılan bir takım hususlara açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

Bu çerçevede;

 

1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

 

2) Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve zımni olarak aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilenirken de korunacaktır.

 

3) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarında görevli aile hekimliği uzmanları dışındaki diğer uzman hekimlere muvafakat verilmeyecek olup bu personele muvafakat verilmesine ilişkin kriter belirleme çalışmalarının tamamlanmasını müteakip gerekli duyuru yapılacaktır.

 

4) 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içindeki aile hekimliği birimleri için sözleşme imzalayarak aile sağlığı elemanı olabilecektir.

 

5) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

 

6) Bir sertifikaya sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapan(diyaliz sertifikası, yoğun bakım hemşireliği sertifikası v.b) ve aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için, ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü veya kamu hastane birliği genel sekreterliğince karar verilecektir.

 

7) Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personelin dosyaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilecek. Kurumca muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

 

8) Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatında görev yapmakta olup yukarıda sayılan maddelere girmeyen tüm personele aile hekimliği uygulamasında görev alabilmesi için muvafakat verilmiştir.

 

9) İlgi yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliği    -İl Sağlık Müdürlükleri,

-Halk Sağlığı Müdürlükleri,

-Kamu Hastaneleri Birlikleri

 

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir