SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Aylık Arşiv:: Ağustos 2012

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı, toplumsal refahın artırılmasını, destek sağlamak üzere yeterli olarak gereken adalet, tarafsızlık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplayıp vergi sisteminin kolaylaştırılması ve uyumun artırılmasına katkı sağlamak amacıyla işlev yapan bakanlıktır. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Osmanlı tarihinde Osman Gazi’nin söylediği bir söz üzerine ilk vergi

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu   EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 2001 yılında elektrik piyasasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla Yusuf Günay tarafından kurulmuştur. EPDK’nın bünyesine daha sonra doğalgaz , petrol ve LPG piyasalarının düzenleme ve denetleme görevi verilmiştir. Kurucu Başkan sıfatıyla 19 Kasım 2007’ye kurumu yöneten Yusuf Günay görev süresinin dolması

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; Adli Sicili tutmak, Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek, adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek,görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek, adli tıp uzmanlığı veya yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde vermek, adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmalar yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı , merkezi Ankara’da bulunmaktadır.Afet olaylarına ilk müdahalede bulunan ekiptir ve 7 gün 24 saat nöbet halindedirler. İletişim Bilgileri Kurum Adı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Internet Sitesi http://www.afetacil.gov.tr/ Telefon +903122201357 Faks   E-Posta   Yazışma Adresi Dumlupınar Bulvarı No:159 (Eskişehir Yolu 9.km)

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Kuruluş amacı, ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile Türk ailesinin bütünlüğünün korunması; güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak ve aileye yönelik milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmaktır.

Amelebirliği

Amelebirliği ; 1921 yılında kurulmuş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, yönetim, işleyiş ve denetimi kendi yönetmeliğine göre yapılan, idari ve mali açıdan özerk tüzel kişiliğe sahip bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Çatalağzı İşletme Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik

Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Altyapı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:   Mahalli idarelerin su temini, kanalizasyon, su ve atıksu arıtma, yağmur suyu drenajı, katı atıkların bertarafı, ulaştırma, elektrik, doğalgaz gibi enerji altyapı sistemleri ile telefon, bilgisayar ve benzeri iletişim altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, inşa, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü

Anadolu Ajansı; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Devletin %49 hissesi bulunan tüzel kişiliğe sahip bir anonim şirkettir. Görevi, yurt içindeki ve yurt dışındaki muhabirlerden ve yabancı ajanslardan aldığı haberleri yurt içindeki ve dışındaki abonelerine ulaştırmak, yurt dışına yayın yapmak; böylece ülkemizi tanıtmak ve dünyadaki olayları da devlete ve

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Anayasa Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulmuş, hiçbir makama bağlı olmayan bir yüksek mahkemedir. İlkece kanunların, kanun hükmünde karanamelerin ve TBMM İçtüzüğünün şekil ve esas bakımlarından; Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından Anayasa’ya uygunluğunu incelemek, denetlemek ve Yüce Divan görevini yerine getirmek

Asker Alma Dairesi Başkanlığı

Askeralma Dairesi Başkanlığı ; Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, barışta ve seferde askerlik yükümlülüğüne ilişkin işlemlerini yürürlükteki mevzuata göre icra etmek, Askeralma konularında Millî Savunma Bakanı ve Karargâhına müşavirlik yapmak ve karargâh hizmetlerini yürütmek, her yıl silâh altında bulundurulacak yedek subay, erbaş/er miktarını, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek